Rehabilitació energètica i altres millores a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Rehabilitació energètica i altres millores a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Hem iniciat les obres a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat juntament amb Geinstal. El projecte es centra en l’edifici B i consisteix en la rehabilitació energètica i altres millores que expliquem d’ara en endavant.

El consistori ha decidit posar en marxa aquesta actuació amb l’objectiu de millorar el comportament energètic i l’impacte ambiental de l’edifici municipal del carrer Josep Prats, número 2, en la línia marcada per l’ajuntament de dur a terme accions que contribueixin a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Les reformes permetran aconseguir una eficiència major de les instal·lacions i, amb això, un estalvi energètic del 60%. A més, suposarà una important millora en les condicions de treball i de servei públic que es presta a la ciutadania en aquestes dependències, on se situen diferents àrees municipals.

Es reformen per complet dues façanes de 1.400m2 en total. Es tracta de l’enderrocament de dos murs cortines dels anys 70 per a substituir-los per dos nous murs cortines amb perfilería Cortizo i vidres de baixa emissivitat. En la façana de major incidència solar (en el sud) es col·loca una doble pell de façana que consisteix en unes làmines que regulen la incidència solar.

L’objectiu d’aquestes actuacions és aconseguir que l’edifici sigui més eficient i sigui possible la reducció dels consums elèctrics, aigua, entre altres subministraments. A aquestes implementacions hem d’afegir que es col·locaran aixeteries que regulen el consum d’aigua.

A aquesta rehabilitació energètica sumem les següents millores: la reposició dels banys per complet, la millora de portes per a la completa accessibilitat, la pintura de sales i la incorporació d’un nou fals sostre.

L’equip està format per l’arquitecte Albert Pla i Gisbert, el director tècnic David Díez, el cap d’obra Conrado Vázquez, la cap d’obra Nuria Selva, l’ajudant de cap d’obra Dellely Cancino i l’encarregat Xavier Miralles.

 

La importància dels edificis sostenibles

Els professionals del sector de l’Arquitectura, l’Enginyeria i la Construcció som cada vegada més conscients de la importància de l’impacte mediambiental i els projectes es dirigeixen cap a la sostenibilitat.

A partir d’aquesta realitat la pregunta és què podem fer per a reduir les conseqüències negatives per al medi ambient? La veritat és que el més efectiu és prendre les mesures des de la pròpia gènesi d’un projecte de construcció, la fase de l’arquitectura.

Els edificis sostenibles evolucionen de la mà de la innovació. Existeixen una sèrie de mesures de caràcter tècnic que poden ser molt efectives a l’hora de reduir l’impacte mediambiental i les conseqüències de l’escalfament global. Es tracta d’accions a tenir en compte en qualsevol projecte d’arquitectura per a poder avançar a nivell de sostenibilitat, optimitzant els recursos i eficàcia energètica:

  • Estudiar adequadament l’entorn envolupant de les construccions per a aconseguir un bon aïllament de l’exterior i reduir la freqüència de climatització. Per a aconseguir aquests objectius s’han de fer servir tant màquines adequades com un aprofitament eficaç del propi entorn natural, com la vegetació o el vent.
  • Utilitzar tècniques passives des de l’inici del projecte d’arquitectura: usar un bon factor que redueixi la superfície de contacte per a, d’aquesta manera, optimitzar la climatització, reduint les necessitats de fred i calor. Una altra mesura molt efectiva és orientar els avantatges de manera correcta amb la finalitat d’aprofitar la calor solar i la ventilació en obrir-les. Diversos estudis xifren en fins a un 75% d’estalvi l’ús de mesures d’aquest tipus.
  • Posar en pràctiques tecnologies com la honeycomb, que consisteix en sistemes de pantalles en la façana a manera de vidrieres que serveixen per a controlar els centellejos i augmentar la temperatura generada pel sol. D’aquesta manera es redueix la petjada de carboni provocada per la pròpia utilització de l’edifici.
  • Formar les anomenades illes de calor amb la col·locació en les façanes de vegetació, la qual cosa es coneix com a jardins verticals.

 

En conclusió, l’edificació sostenible és la que reflexiona sobre l’impacte ambiental de tots els processos implicats en un habitatge: els materials de fabricació, les tècniques de construcció o la seva ubicació. També té en compte el seu impacte en l’entorn, el consum energètic i en el reciclatge dels residus i dels materials quan l’edifici s’enderroqui.

Vols coneixes més projectes de rehabilitació energètica per a l’edificiació sostenible OIC Penta?